pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zapraszają na Studia Podyplomowe

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

 

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej oraz problematyki prawnej i podatkowej wystarczającej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób, które mają ukończone studia wyższe i są zainteresowane zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość menedżerska
 • System podatkowy
 • Prawo cywilne, gospodarcze i administracyjne
 • Papiery wartościowe
 • Analiza finansowa
 • System informatyczny i podstawy informatyki

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne złożenie egzaminów z następujących przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość menedżerska
 • System podatkowy
 • Prawo cywilne, gospodarcze i administracyjne a także uzyskanie zaliczeń z pozostałych zajęć.

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 000,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w  wysokości 2 000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 3 800,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.
 

do pobrania