pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w  zakresie ekonomii i posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.


Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej jak również z finansów i rachunkowości sektora finansów publicznych.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się audytem i kontrolą wewnętrzną lub chcą wykonywać zawód audytora wewnętrznego, o ile posiadają 2-letnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).


Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla nowej edycji: październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Wykładowcy:
Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, pracownicy administracji publicznej.

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Administracja publiczna
 • Finanse publiczne
 • Kontrola zarządcza
 • Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania
 • Szacowanie ryzyka
 • Elementy mikroekonomii
 • Ogólne zasady rachunkowości
 • Rachunkowość budżetowa
 • Zamówienia publiczne

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 000,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w wysokości 2 000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 3 800,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.


Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa

 

 

do pobrania