pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Procesie Zarządzania Kadrami

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Procesie Zarządzania Kadrami


Cel studiów:
Celem Studiów jest kształcenie zawodowe w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty / menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami oraz / lub  pogłębianie i aktualizacja wiedzy w w/w zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach, administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Program studiów:

 • Aspekty zarządzania kadrami
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Program Studiów przewiduje 184 godziny zajęć dydaktycznych. 

Warunki i sposób zaliczenia studiów: 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.


Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 000,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w  wysokości 2 000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 3 800,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.


Organizacja procesu dydaktycznego:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa

 

do pobrania