pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Zarządzanie Jednostkami Sektora Finansów Publicznych

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zapraszają na Studia Podyplomowe

Zarządzanie Jednostkami Sektora Finansów Publicznych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych i nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się zarządzaniem podmiotami publicznymi oraz planują podjęcie pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). 

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty: 

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja i zarządzanie ryzykiem
 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie procesami gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie mieniem
 • Zarządzanie informacją

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem ukończenia Studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena a także uzyskanie zaliczeń z pozostałych zajęć.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 350,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w wysokości 2 175,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 4 150,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa

 

do pobrania