pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Zarządzanie Procesami Kontroli

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zapraszają na Studia Podyplomowe

Zarządzanie Procesami Kontroli


Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy z  zakresu zarządzania i kontroli.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się zarządzaniem i kontrolą.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Wykładowcy:
Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, pracownicy administracji publicznej.

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 •  Audyt i kontrola w strukturze systemu administracyjnego państwa
 •  Zarządzanie procesami
 •  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji publicznej
 •  Zarządzanie realizacją kluczowych procesów kontroli
 •  Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa w kontekście towarzyszących ryzyk

Program obejmuje 192 godziny zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 250,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w  wysokości 2 125,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 4 050,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.


Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa