pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna w Bankach

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna w Bankach


Cel studiów:

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z sektorem bankowym poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w zarządzaniu bankiem, w tym w organizacji kontroli wewnętrznej i audytu. Studia wyposażają uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny metod przeprowadzania audytu i kontroli wewnętrznej, oceny ryzyka oraz procesów zarządzania bankiem. Rozwijają praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i nadzoru nad kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym oraz wykorzystania wyników kontroli i audytu wewnętrznego w zarządzaniu bankiem.

Adresaci studiów:

 • absolwenci wyższych uczelni,
 • osoby pracujące w komórce audytu wewnętrznego i/lub kontroli wewnętrznej w sektorze  bankowym chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • kadra zarządzająca i kierownicza banków, sprawująca kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną),
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym w banku,
 • kadra rezerwowa stanowisk kierowniczych w bankach,
 • osoby zaangażowane w proces zarządzania bankiem.

Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to marzec 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, pracownicy administracji publicznej.

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Prawo bankowe (wybrane aspekty)
 • Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości bankowej
 • Kontrola zarządcza
 • Standardy kontroli zarządczej
 • Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania
 • Organizacja kontroli wewnętrznej i audytu w banku
 • Audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym
 • Audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania ryzykiem płynności
 • Audyt wewnętrzny w zakresie oceny adekwatności banku
 • Ewidencja i dokumentacja w zakresie poszczególnych obszarów zarządzania bankiem, ryzykami oraz adekwatnością kapitałową

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 650,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w wysokości 2 325,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.


Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa