pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

 

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Wsi i  Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

 

Adresaci studiów:

Studia dedykowane są dla kierowników jednostek, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką.

Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, pracownicy administracji publicznej i biegli rewidenci.

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Polityka antydefraudacyjna i antykorupcyjna
 • Elementy systemu oceny odporności na zjawiska defraudacji i korupcji
 • Metody defraudacji / korupcji
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom z wykorzystaniem stanowiska
 • Planowanie i wykonanie budżetu państwowego
 • Gospodarowanieniem mieniem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 650,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w  wysokości 2 325,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru,
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.


Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email: studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa