pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zapraszają na Studia Podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk posiadają uprawnienia w  zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

Cel studiów:
Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy z  zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób, które mają ukończone studia wyższe i są zainteresowane zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty: 

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Kapitał ludzki - niematerialny zasób organizacji
 • Kompetencje kierownicze
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kompetencje społeczne
 • Kompetencje intelektualne
 • Prawo pracy

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi: 

 • czesne 4 000,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w  wysokości 2 000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 3 800,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.

 

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.